KRITICKÁ HUSTOTA

Při určitém vnitřním tlaku a určité hmotnosti oblaku musí být oblak dostatečně malý (jeho hustota musí být dostatečně velká), aby převládla gravitace nad vnitřním tlakem. Vnitřní tlak lze rozumně odhadnout na základě přímých měření teploty, turbulence, magnetického pole a hustoty oblaku. Gravitační sílu lze vypočítat z jeho hustoty a velikosti. Tak můžeme určit, zda v určitém oblaku začne gravitace stlačovat oblak v prahvězdu, nebo jestli vnitřní tlak rozepne oblak zpět do mezihvězdného prostoru. Při hmotnosti oblaku 103 Ms (hmotnosti Slunce) stačí hustoty
10-21 kg.m-3 aby gravitace převládla nad vnitřním tlakem oblaku a začala ho stlačovat do menšího objemu. Pro menší oblak je kritická hustota nepřímo úměrná čtverci jeho hmotnosti.Tzn., že čím je mračno lehčí, tím vyšší hustotu musí mít, aby se začalo smršťovat

zpět