FOTONY

Foton je malý chomáček energie, který velmi rychle letí a neustále kmitá. Ve vakuu se fotony pohybují rychlostí světla.

Fotony se od sebe liší kmitočtem. Podle kmitočtu lze uspořádat fotony jako na obr.1. Sítnice oka je citlivá na fotony o energii kolem 2 eV, které v ní vyvolávají pocit barvy. Světlo ale představuje velmi úzký interval z ohromného rozsahu elektromagnetického záření - fotonů s energií blízkou nule až po více než miliarda eV.

Fotony se ve vakuu pohybují rychlostí světla. V průzračné látce se fotony šíří různou, nižší rychlostí. Kmitočet označujeme písmenem f. Vlnovou délku l. Mezi rychlostí světla ve vakuu, vlnovou délkou a kmitočtem platí vztah: f . l = c.

Fotony jsou bez elektrického náboje a klidové hmotnosti.
Každý foton obsahuje určité množství energie, které je tím větší, čím větší je kmitočet fotonu f. Pro energii fotonů platí vztah E = h . f, kde h je tzv. Planckova konstanta: 6,626.10-34 J.s
Fotony jsou stabilní a nerozpadají se. Pohybují se vesmírným prostorem tak dlouho, dokud nejsou pohlceny látkou a přeměněny na jinou formu energie (tepelnou, chemickou,...).

tabulka