Všechny elementární částice s elektrickým nábojem na sebe působí elektrickou a magnetickou silou. Elektromagnetické síly jsou důležité pro stavbu atomů, molekul, organismů a malých těles ve vesmíru.

Každá částice může obsahovat 3 různé "velikosti" elektrického náboje: kladnou, nulovou a zápornou. Elementární částice, které jsou kladně nebo záporně nabité jsou nositeli tzv. element árního elektrického náboje 1,6.10-19 C. Je podivuhodné s jakou přesností je tentýž elementární náboj přidělen všem nabitým částicím, a to bez ohledu na jejich hmotnost. Protony mají náboj +1, neutrony 0, elektrony -1.

V neutrálním atomu tak musí být stejný počet elektronů v obalu jako protonů v jeho jádře. Elektrony lze přenášet z jedné látky na druhou. Tím způsobíme nerovnováhu v počtech elektronů okolo jednotlivých atomových jader. Např. třeme-li skleněnou tyč hedvábím, elektrony z tyče přejdou do hedvábné látky. Tyč má pak nedostatek elektronů a je kladně nabitá. Látka má naopak elektronů dostatek a je nabita záporně. V tomto stavu mají elektrony snahu přeskočit k atomům s jejich nedostatkem. Proto můžeme pozorovat jiskření, výboje a blesky. Elektrony, které se vracejí zpět k protonům využíváme jako elektrický proud.

elektromagnetická síla působí do nekonečna ale je silnější než gravitace. Působí ale jen na elektricky nabitá tělesa a proto nemá tak velké uplatnění ve stavbě vesmíru. Elektrické síly také způsobují spojování atomů v molekuly a vytváření chemických prvků a sloučenin. Celá chemie je vlastně založena na existenci elektromagnetických sil. Elektrické síly jsou ale mnohem slabší než síly jaderné. Proto také energie uvolňovaná při reakcích jaderných je zhruba miliardkrát větší než energie uvolňovaná při reakcích chemických.
Elektromagnetická síla působí donekonečna. Uplatňuje se tam, kde jsou elementární částice a atomy elektricky nabité, kde tvoří plazmu.

Kolem elektricky nabitých částic v klidu je prostor, který se nazývá elektrostatické pole a ve kterém působí elektrická síla. Jestliže se však částice pohybují, v jejich okolí se navíc objeví síla magnetická. Prostor, v němž magnetická síla působí je magnetické pole. Jestliže je elektron urychlen vyšle foton. Odborně říkáme, že foton je kvantum elektromagnetického pole. Je to malý chomáček energie, který letí vysokou rychlostí a neustále kmitá. Fotony přenášejí nejen energii ale i informaci o místu, kde vznikly. Vesmír kolem nás známe především díky fotonům.

fotony zpět do hlavního menu