NEWTONUV GRAVITAČNÍ ZÁKON

Pro gravitační sílu mezi dvěmi tělesy platí:
M1 a M2 jsou hmotnosti těles v kg.
r je jejich vzdálenost v m
c je gravitační konstanta