RYCHLOST SVĚTLA VE VAKUU

duležitá fyzikální konstanta, bez které se neobejdeme v moderní astronomii a kosmologii.
Je to mezní rychlost pro všechny tělesa a záření
Znací se písmenem c
Rychlost světla ve vakuu:

c = 299 792 458 m.s-1